Pętla Żuławska - program rozwoju dróg wodnych

ARTYKUŁY I INFORMACJE O PROJEKCIE PĘTLA ŻUŁAWSKA W MOIM PORTALU
:: Pętla Żuławska - rewolucja rozpoczęta (grudzień 2011) - tutaj


PĘTLA ŻUŁAWSKA
- program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (w zakresie turystycznego ich wykorzystania).

UCHWAŁA NR 1101/LII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Na podstawie art.18 pkt.2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1206, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

 • § 1. Uchwala się Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • § 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Brunon Synak


UZASADNIENIE

Realizując zapisy strategii rozwoju województwa pomorskiego, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 587/XXXV/05 z dnia 18 lipca 2005 r. w: Priorytecie III dostępność, cel strategiczny 1, działanie 4, uchwala się Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70.
Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70 obejmuje zakres turystycznego wykorzystania tych dróg.Możliwe do realizacji przedsięwzięcia to:

 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej: m.in. porty, przystanie żeglarskie, pomosty cumownicze, rozwój zaplecza dla potrzeb portów i przystani, rozwój żeglugi śródlądowej;
 2. Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych: m.in. oznakowanie szlakówwodnych, likwidacja przeszkód nawigacyjnych; poprawa czystości dróg wodnych i ich bezpośredniego otoczenia, system ratownictwa i bezpieczeństwa;
 3. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych w powiązaniu z wymienionymi w pkt.1 i 2 m.in. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych;
 4. System informacji dla turystyki wodnej: program klasyfikacji marin, system informacji.Realizacja programu przyniesie następujące efekty:

 • wzrost ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego)
 • powstanie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki
 • podniesienie poziomu dochodów z turystyki w skali regionu
 • wydłużenie sezonu turystycznego
 • wykreowanie silnych, ponadregionalnych marek produktów turystycznych
 • zwiększenie powierzchni obszarów cennych przyrodniczo wykorzystywanych pod kątem turystycznym.

Przyjęcie programu przez Sejmik Województwa Pomorskiego da możliwość ubiegania się
o ośrodki na jego sfinansowanie w latach 2007–2013.
OPIS PROJEKTU

„P
ętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” to projekt ponadregionalny zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 18 partnerów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Projekt obejmuje obszar 15 gmin (m. Gdańsk, gm. Cedry Wielkie, m. Tczew, m. i gm. Gniew, m. i gm. Sztum, m. Malbork, m. i gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo, m. Krynica Morska, m. Braniewo, gm. Braniewo, m. i gm. Frombork, m. i gm. Tolkmicko, m. Elbląg) o powierzchni 214,2 tys. km2, zamieszkiwany przez 788, 7 tys. osób.


Projekt „P
ętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” dotyczy wykreowania markowego produktu turystycznego, na który składają się: oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego. Obejmuje on niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne o długości 303,3 km (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego o powierzchni 328 km2 (niemal 3 krotnie większy od największego polskiego Jez. Śniardwy).

To również
wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, unikalne w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew Wiślany, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny a także klimat. Ponadto łączy obiekty związane z unikatowym w skali kraju dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych, powstałym w wyniku ścierania się różnych kultur na przestrzeni wieków (obiekty sakralne, zamki gotyckie, mosty zwodzone, śluzy, domy podcieniowe, itp.).

Jednym z głównych trendów w europejskiej turystyce jest rosn
ąca liczba rejsów statkami żaglowymi i jachtami m. in. po Morzu Bałtyckim oraz rozwój wodnej turystyki śródlądowej. Biorąc pod uwagę dostępność dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego od strony szlaków śródlądowych i morza, atrakcje turystyczne oraz walory przyrodnicze można stwierdzić, iż nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce do uprawiania turystyki wodnej [podkreślenie red portalu zalewwislany]. Efektem końcowym powstałym w wyniku trwających od ponad 4 lat prac przygotowawczych jest opracowanie koncepcji niemal doskonałego produktu turystycznego będącego wynikiem synergii pomiędzy wymienionymi powyżej elementami. W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formą turystyki. Żaden z obecnych produktów związanych z uprawianiem sportów wodnych w Polsce nie oferuje tak kompleksowej oraz spójnej oferty. Tym bardziej, że produkt przewiduje zastosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie: przestrzenno-technicznym, identyfikacji wizualnej (logo, wspólna nazwa, standardy graficzne materiałów promocyjnych i graficznych) oraz informacji i promocji (strona internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne i informacyjne, wydarzenia i imprezy cykliczne).

Produkt turystyczny „P
ętla Żuławska” skierowany jest do różnych segmentów populacji turystów. Przede wszystkim dotyczyć będzie potrzeb turystyki rodzinnej (statki wycieczkowe, barki). Istotną grupą docelową będą również wodniacy pływający jachtami i innym sprzętem wodnym wymagającym większych umiejętności, żeglarze (regaty i zloty żeglarskie) a także miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego delty Wisły i Zalewu Wiślanego.

Położenie „P
ętli Żuławskiej” na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 oraz w regionie Morza Bałtyckiego, sprawia, że produkt skierowany będzie także do turystów krajowych jak i zagranicznych (Niemcy, kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Beneluxu, Rosja). Nie bez znaczenia dla produktu ważną grupą docelową będą sami mieszkańcy z województw: pomorskiego i warmińsko–mazurskiego.

Mapka schematyczna - obszar Pętli Żuławskiej

Aby obejrzeć mapkę w dużym powiększeniu kliknij na mapkę.


Mapka schematyczna - śródlądowe drogi wodne Polski północnej

Na czerwono zaznaczony jest obszar objęty programem Pętla Żuławska.


ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

Obecny stan wykorzystania dróg wodnych na terenie
Żuław Wiślanych jest znikomy. Wynika to z braku bazy żeglarskiej, co powoduje trudności związane z dostępnością do atrakcyjnych szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Z uwagi na obszerny zakres zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególnych beneficjentów przeprowadzona została analiza wariantowa oraz waloryzacja ważności poszczególnych zadań.


Przyjęto podział zgłoszonych zadań inwestycyjnych na trzy grupy:
I grupa – inwestycje niezb
ę
dne dla funkcjonowania sieci. Do tej grupy zaliczono zdecydowaną większość zadań, hydrotechnicznych, których realizacja jest niezbędna, aby rozwijać żeglugę turystyczną w obszarze projektu o wartości 83 533,3 tys. zł.
II grupa – inwestycje o charakterze uzupełniaj
ącym. Do tej grupy zaliczono przede wszystkim rozbudowę zapleczy lądowych przystani i pomostów nie zakwalifikowanych do I grupy o wartości 110 221,3 tys. zł.
III grupa – inwestycje o charakterze liniowym, głównie ci
ągi komunikacyjne (piesze, rowerowe, pieszojezdne) o wartości 61 763, 3 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonalności projektu na obecnym etapie zdecydowano się na realizację inwestycji zaliczonych do grupy I, które mają kluczowy wpływ na poprawę jakości szlaków wodnych.Projekt „P
ętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” przygotowany oraz realizowany będzie w ramach następujących zadań:

 1. Opracowanie studium wykonalności.
 2. Opracowanie dokumentacji (materiały do oceny oddziaływania na środowisko, projekty budowlane, kosztorysy, specyfikacje techniczne) oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.
 3. Wyłonienie wykonawców zewnętrznych poszczególnych zadań w drodze przetargów.

 

WYKAZ ZADAŃ DO WYKONANIA W RAMACH PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

 1. Opracowanie studium wykonalności – Województwo Pomorskie.
 2. Opracowanie dokumentacji (materiały do oceny oddziaływania na środowisko, projekty budowlane, kosztorysy, specyfikacje techniczne) oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych – wszyscy partnerzy.
 3. Wyłonienie wykonawców zewnętrznych poszczególnych zadań w drodze przetargów – wszyscy partnerzy.
 4. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie – Gmina Miasta Braniewo.
 5. Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce - Gmina Braniewo.
 6. Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku - Gmina Cedry Wielkie.
 7. Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu – Gmina Miasto Elbląg.
 8. Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku - Gmina Frombork.
 9. Budowa przystani żeglugi turystycznej w Gniewie - Gmina Gniew.
 10. Budowa przystani żeglarskiej przy Wzgórzu Zamkowym w Gniewie – Gmina Gniew.
 11. Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie – Gmina Miasta Gdańska.
 12. Budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie – Gmina Miasta Gdańska.
 13. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – Gmina Miasta Krynica Morska.
 14. Budowa przystani żeglarskiej „Park Północny" w Malborku – Gmina Miejska Malbork.
 15. Budowa przystani pasażerskiej na rzece Nogat w Malborku- Gmina Miejska Malbork.
 16. Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce - Gmina Nowy Dwór Gdański.
 17. Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy - Gmina Stegna.
 18. Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie - Gmina Stegna.
 19. Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze - Powiat Sztumski.
 20. Rozbudowa portu w Kątach Rybackich – Gmina Sztutowo.
 21. Budowa przystani żeglarskiej w Sztutowie – Gmina Sztutowo.
 22. Budowa pomostów cumowniczych – Gmina Miejska Tczew.
 23. Rozbudowa portu w Tolkmicku – Gmina Tolkmicko.
 24. Budowa pomostów cumowniczych przy śluzach: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec,  Michałowo, Gdańsk Głowa, Przegalina - RZGW Gdańsk.
 25. Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa - RZGW Gdańsk.
 26. System informacji i promocji turystyki wodnej (tablice informacyjne, strona internetowa,  wydawnictwa, itp.) – Województwo Pomorskie.

 

Mapka schematyczna - zabytki na Żuławach


CELE PROJEKTU

Realizacja projektu „P
ętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” przyczyni się do realizacj następujących celów:

 1. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez turystyczny rozwój dróg wodnych.
 2. Budowa i rozwój zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w skali kraju, będącego atrakcją turystyczną województwa – gospodarza EURO 2012.
 3. Rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez budowę wysokiej jakości infrastruktury żeglarskiej.
 4. Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa na szlakach wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego.
 5. Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez zwiększenie ruchu turystycznego, w tym międzynarodowego na obszarze delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego.
 6. Poprawa stanu środowiska naturalnego na szlakach wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000.
 7. Zmiany sposobu myślenia o Żuław Wiślanych jako regionu rolniczego i peryferyjnego.
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku realizacji projektu, osi
ągnięte zostaną następujące efekty:

 1. 1. Wzrost ruchu turystycznego o 180 tys. turystów rocznie (w tym turystów zagranicznych), na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
 2. Powstanie nowoczesnej infrastruktury żeglarskiej umożliwiającej cumowanie około 400 jednostek pływających składającej się z:
  - 5 portów
  żeglarskich,- 10 przystani jachtowych,
  - 10 pomostów cumowniczych,
  - 4 przystani
  żeglugi pasażerskiej.
 3. Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w turystyce (usługi portowe, gastronomia, hotelarstwo, usługi turystyczne, informacja).
 4. Stworzenie innowacyjnego narzędzia promocji dla samorządów lokalnych poprzez powstanie sytemu wielojęzycznej informacji turystyki wodnej (strona internetowa, 55 tablic informacyjnych, wydawnictwa).
 5. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim.
 6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru realizacji projektu.
 7. Zwiększenie dochodów ludności województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 8. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach wodnych w obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
 9. Uporządkowanie gospodarki odpadami od użytkowników turystyki wodnej, w tym na 16 obszarze objętym systemem NATURA 2000.
TERMINY REALIZACJI PROJEKTU
Rozpocz
ęcie rzeczowej realizacji projektu (prace inwestycyjne) II kwartał 2009 rok.
Zako
ńczenie rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2011 rok.
Zło
żenie wniosku o dofinansowanie (wraz z kompletem załączników, w tym pozwoleniem na budowę, jeśli dotyczy): II kwartał 2009 rok.
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI
Projekt „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” jest komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi, bądź przygotowanymi do realizacji na terenie Województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Projekt jest komplementarny zarówno pod względem technicznym (infrastruktura wodna) jak i tematycznym (rozwój oferty turystycznej).


1. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław”. Projekt o wartości 539 mln PLN, znajduje się na liście indykatywnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projektodawc
ą jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław.

2. „Przebudowa wej
ścia do portu w Elblągu wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów na Zalewie Wiślanym”. Projekt o wartości 60 mln PLN znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem projektu jest Urząd Morski w Gdyni.

3. „Kanał Elbląski”. Projekt o wartości 40 mln PLN ubiega się również o dofinansowanie z Działania 6.4 POIG. Beneficjentem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Projekt polega na przeprowadzeniu inwestycji w zakresie infrastruktury umożliwiającej udrożnienie kanału jako zabytku kultury technicznej.

4. „Pier
ścień Zatoki Gdańskiej – sieć przystani i pomostów cumowniczych”. Projekt o wartości 5,19 mln EUR, sfinansowany ze środków Phare 2002 SSG. Projekt dotyczył rozwoju turystyki północnej części Zatoki Gdańskiej Był to projekt partnerski, w którym uczestniczyli: Miasto Gdynia, Miasto Hel, Miasto Jastarnia, Gmin Kosakowo, Gmina Puck, Miasto Puck, Miasto Władysławowo. [od redakcji zalewwislany.pl – projekt ten, w części dotyczącej "pomostów cumowniczych" był, zdaniem naszym i wielu fachowców wyjątkowo nieprzemyślany – pomosty są za krótkie, zlokalizowane są na płyciznach - głebokości rzędu 30-50 cm i nadają się w większości co najwyżej dla omeg i łodzi wiosłowych a reklamuje się je jako nadające do cumowania dla jachtówś.

5. „Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku”. Projekt o wartości 18 mln PLN sfinansowany ze środków ZPORR. W wyniku realizacji projektu powstał najnowocześniejszy ośrodek szkoleniowy w Polsce. Poprzez zakup specjalistycznych urządzeń ośrodek został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

6. „Zwi
ększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej, poprzez
uruchomienie dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i budowę mostu na Szkarpawie”. Projekt o wartości 21 mln PLN, sfinansowany z programu Phare 2003 SSG. Beneficjentem był Samorząd Województwa Pomorskiego.
W ramach inwestycji wykonano:
- nowy most zwodzony w Drewnicy (rzeka Szkarpawa);
- remont mostu zwodzonego w Rybinie i Sztutowie (oba rzeka Wisła Królewiecka).

7. „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i
Kłajpedzie”. Projekt o warto
ści 1,4 mln PLN, sfinansowany z programu Interreg III. Beneficjentami było Miasto Tczew oraz Miasto Kłajpeda. W ramach projektu w Tczewie wybudowana została przystań żeglarsko-pasażerska wraz z 4 miejscami do cumowania jednostek pasażerskich i 10 dla jednostek pływających.UNIKATOWOŚĆ PROJEKTU

Na unikatowo
ść projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” wpływa wiele czynników takich jak: rozbudowa sieci szlaków wodnych, wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, wysokiej jakości infrastruktura umożliwiająca dostęp do szlaków wodnych od strony lądu i morza, innowacyjny charakter zastosowanych rozwiązań technicznych. Efektem końcowym powstałym w wyniku trwających od ponad 4 lat prac przygotowawczych jest opracowanie koncepcji niemal doskonałego produktu turystycznego będącego wynikiem synergii pomiędzy wymienionym powyżej elementami. Pętla Żuławska obejmuje niezwykle atrakcyjny obszar wodny oraz wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze i kulturowe, unikalne w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew Wiślany.

Z punktu widzenia unikatowo
ści przyrodniczej na szczególną uwagę zasługuje bogactwo występujących na terenie Żuław ekosystemów, bardzo wysoka bioróżnorodność, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny a także klimat. Nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce, biorąc pod uwagę dostępne drogą wodną atrakcje turystyczne, przyrodnicze jak również historyczne. Wyjątkowych charakter projektu wynika z jego ponadregionalności oraz otwartości dla szerokiej grupy turystów. Brak jest obecnie w Polsce przedsięwzięć w zakresie infrastruktury turystycznej o takim zasięgu i skali. To co wyróżnia projekt „Pętli Żuławskiej” od podobnych projektów na terenie Polski to jego dostępność zarówno, ze strony Morza Bałtyckiego jak również szlaków śródlądowych w tym międzynarodowych (droga wodna E 70).

W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jako
ści oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również turystyce rekreacyjnej. Żaden z obecnych produktów związanych z uprawianiem sportów wodnych w Polsce nie oferuje tak kompleksowej oraz spójnej oferty.

Na szczególne podkre
ślenie zasługuje innowacyjność projektu charakteryzująca się zastosowaniem ujednoliconych rozwiązań w zakresie przestrzenno-technicznym, identyfikacji wizualnej oraz informacji i promocji.