Nagroda Przyjaznego Brzegu - Czytelnicy wskazujcie

Tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu ma charakter wyjątkowy, bo organizowana jest po raz dziesiąty. Jako sekretarz jury powinienem popaść już w rutynę, dalej jednak cieszę się z każdego nowego zgłoszenia, każdego laureata. Odkrywania nowych miejsc i inwestycji w tych najbardziej znanych miejscowościach.

Wprawdzie zgłoszenia zbierane są do 31 grudnia, lecz są już pierwsi kandydaci. Zachęcam, by nie zwlekać – czekamy na zgłaszanie następnych – zarówno wiosną, jak i w czasie letnich odwiedzin w marinach i stanicach różnych stron Polski, poznawania różnych inicjatyw służących turystyce wodnej.

Czekamy na korespondencję od przyjaciół przyjaznych brzegów...

Mirosław Czerny
Sekretarz jury konkursu
o Nagrodę Przyjaznego BrzeguRegulamin X edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2013


1. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

2. Celem nagrody jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi, promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych odważnie zwracających się w stronę rzek, jezior i Bałtyku.

3. Jury osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:

Duże inwestycje, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
Małe inwestycje, niezależnie od źródeł finansowania i form własności,
Przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

4. Jury może przyznawać Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. Nagrody specjalne mogą służyć wyróżnieniu inicjatyw związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz turystów niepełnosprawnych. Nagrodami specjalnymi wyróżnione mogą być osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji polskich szlaków wodnych i turystyki wodnej.

5. Główne kryteria oceny to:

  • Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach, zagospodarowanie dróg wodnych, znakowanie szlaków wodnych,
  • Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych, 
  • Tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych,
  • Nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.


6. Nagrody przyznawane są przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji, zaproszeni przez organizatorów.

7. Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby.

W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku lub dłuższym okresie czasu inwestycje i inne przedsięwzięcia rekomendowanego kandydata. Załącznikiem do regulaminu jest wzór zgłoszenia.

8. Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

9. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.

12. Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy na poniższy adres z dopiskiem:

„Przyjazny Brzeg” Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
email: ctw@pttk.pl, email: polskieszlakiwodne@interia.plwzór zgłoszenia

Zgłoszenie do X edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2013 rok

Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www)

Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.:

Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje)

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego rekomendacje

Adres korespondencyjny, telefon, e-mail

Data i podpisZgłoszenie prosimy przesłać na adres:
„Przyjazny Brzeg” Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
email: ctw@pttk.pl tel. 22 2548595
email: polskieszlakiwodne@interia.pl

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź