Bezpieczne Żuławy – rozbudowa Systemu Monitoringu Przeciwpowodziowego

Żuławy to region wymagający wielu działań w kontekście ochrony przeciwpowodziowej. Zmniejszenie ryzyka powodzi w obszarze Żuław wpływa bezpośrednio na wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju  tego rejonu. W związku z tym PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Gdańsku realizuje projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.


Bezpieczne Żuławy – rozbudowa Systemu Monitoringu Przeciwpowodziowego

Żuławy Wiślane położone są w północno-środkowej części Polski, na rozległej równinie delty Wisły, którą zamieszkuje ponad 250 tys. ludzi. To region o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych, wymagający wielu działań w kontekście ochrony przeciwpowodziowej. Zmniejszenie ryzyka powodzi w obszarze Żuław wpływa bezpośrednio na wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju  tego rejonu. W związku z tym PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Gdańsku realizuje projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.


Czym jest SMoRP i jak działa?

System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP) to element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi. Zadaniem SMoRP jest pozyskiwanie informacji o zagrożeniu powodziowym, monitorowanie bezpieczeństwa, a także edukacja, która pokazuje, jak oceniać i reagować na zagrożenie powodziowe. Sprawnie działający SMoRP to szybsze i dokładniejsze monitorowanie oraz analiza ryzyka powodziowego na obszarze Żuław. Rozbudowanie SMoRP to między innymi poszerzenie systemu monitoringu wizyjnego rzeki Wisły o nowe punkty monitoringu oraz odczyt z istniejących różnych systemów pomiarowych. Działające już punkty pomiarowe zostały wyposażone w nowoczesne czujniki, a w nowych urządzeniach zainstalowano kamery. Nowe cztery punkty pomiaru wizyjnego zostały zlokalizowane w miejscowościach: Pasłęk (rzeka Wąska), Nowakowo (rzeka Elbląg), Mątowy Małe (Wisła) i Nowe (Wisła).

W ramach projektu  powstał system teleinformatyczny pozwalający pozyskiwać i  udostępniać informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie Żuław. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku zostało wyposażone w  urządzenia i  oprogramowanie pozwalające na szybki odczyt i  analizę danych w  celu prognozowania i monitorowania zagrożenia powodziowego. W efekcie obraz z 13 kamer zlokalizowanych w kluczowych punktach obserwacyjnych na Żuławach jest odczytywany w Centrum. Możliwy jest też stały dostęp online do odczytów stanów wody z ponad 100 obiektów hydrotechnicznych na Żuławach.


Edukacja to podstawa

Poza rozwiązaniami technicznymi, projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” zakłada działania edukacyjno-informacyjne. Prowadzona jest Kampania „Żuławy w zgodzie z żywiołem” skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych. Celem głównym kampanii jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej Żuław o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej. Komunikacja odbywa się poprzez prasę, radio, media społecznościowe oraz podczas imprez plenerowych. Dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z rejonu Żuław przeprowadzono konkursy plastyczne z  tematyki przeciwpowodziowej pn. „Wiesz więcej o powodzi, lepiej się chronisz”. Zorganizowano szkolenia dotyczące metod ograniczania ryzyka powodziowego skierowane do pracowników administracji samorządowej i lokalnych samorządów. Przeprowadzono zarówno szkolenia teoretyczne w formie warsztatów, jak i praktyczne w formie ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który służy do konstruowania zabezpieczeń. Dla nauczycieli  szkół podstawowych opracowane zostały scenariusze lekcji (dostępne na www.zulawy.gda.pl) o tematyce powodzi, które zaprezentowano podczas serii 10 warsztatów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Składa się z 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a jego celem jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, a także zrównoważone

gospodarowanie wodami. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej W Gdańsku realizuje projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” w 85% dofinansowany przez  Unię Europejską, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kolejnym elementem realizacji Programu  „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem Żuławskim – 2030”.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź